The Soda Pop

ChiaSeIT.Mobie.In

Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn

Tạo 1 file .php bất kỳ pase code sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title> http://chiaseit.mobie.in xem phim max băng thông</title>
</head>
<body>
<?php
/* if(!isset($_POST['token']) && !isset($_SESSION['token'])){
$_SESSION['token'] = md5(uniqid(rand(), true));
}
*/
?>
<div class="container">
<form class="bs-example form-horizontal" method = "POST" style = "padding-top: 40px;">
<div class="form-group">
<label class="col-lg-2 control-label">link của Video</label>
<div class="col-lg-10">
<textarea type="text" class="form-control" name="video" placeholder="nhập link video vào đây"></textarea>
Chú ý nếu bạn Get nhiều video cùng một lúc thì hãy sắp xếp link đúng theo thứ tự. Và mỗi link cách nhau bới dấu ","
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Grab</button>
</div>
</div>
</form>
<div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
<?php
function onbox($url)
{
$ch = @curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$head[] = "Connection: keep-alive";
$head[] = "Keep-Alive: 300";
$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Expect:'
));
$page = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $page;
}
if(isset($_POST)){
$urls = explode(",",$_POST['video']);
$count = count($urls);
if($urls['0'] == NULL){$count = 0;}
if($count != 0 ){
foreach($urls as $url){
$string= onbox(trim($url));
preg_match("#<iframe.*src='(.*)'.*>#imsU", $string, $onbox);
$string2 = onbox($onbox[1]);
preg_match("#file: '(.*)'#imsU", $string2, $link_video);
$link_video = str_replace("8080", "8181", $link_video);
$link_video = str_replace("203.190.170.158", "203.190.170.44", $link_video);
$link_video = str_replace("203.190.170.159", "203.190.170.45", $link_video);
echo $link_video[1]."<br />";
}

}
}
?>
</div></div></div>
</body>
</html>


Nguồn: Quyền Sếc

Download


Bình luận
Từ Khóa
Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn , Tạo, 1, file, .php, bất, kỳ, pase, code, sau: [quote] http://chiaseit , Tìm hiểu Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn làm theo và học hỏi , Bài viết Hot Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn ,
Cùng Chuyên Mục
Share code PHP game tìm Boom
Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP
Hàm giải nén file Zip bằng PHP
Hàm tạo file Zip bằng PHP
Tự tay làm Tags Cloud cho trang web của bạn bằng PHP
Upload và giải nén file zip ngay trên web server với PHP
Share code PHP phát hiện Địa chỉ người dùng
Share code PHP tạo Bộ đếm cho Website của bạn
Share code tìm kiếm trong Database
Share code PHP tạo Captcha dạng toán từng bước đơn giản
Share code Get Link xem Video max BW Onbox.vn - ChiaseIT.Mobie.In
Chú ý nếu bạn Get nhiều video cùng một lúc thì hãy sắp xếp link đúng theo thứ tự. Và mỗi link cách nhau bới dấu ","
#imsU", $string, $onbox); $string2 = onbox($onbox[1]); preg_match("#file: '(.*)'#imsU", $string2, $link_video); $link_video = str_replace("8080", "8181", $link_video); $link_video = str_replace("203.190.170.158", "203.190.170.44", $link_video); $link_video = str_replace("203.190.170.159", "203.190.170.45", $link_video); echo $link_video[1]."
"; } } } ?>
[/quote] Nguồn: Quyền Sếc[/nd]
Chia sẻ coding miễn phí © 2017
Thiết kế: Mạnh Tuân

1.8% sitemap.xml robots.txt U-ONC-STAT